Quyền sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (Giai đoạn 2) tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

SỞ TƯ  PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 66/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

              Yên Bái, ngày 27 tháng 9 năm 2023

 

 

 

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ

Lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị

Bách Lẫm A (Giai đoạn 2) tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên

Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 

 

1.Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163.856699

 1. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 1. 3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (Giai đoạn 2) tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

            3.1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích, hạ tầng kỹ thuật, mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất của các thửa đất đấu giá.

3.1.1. Danh mục loại đất: Đất ở tại nông thôn  (ONT);

          3.1.2. Vị trí các thửa đất đấu giá: Được xác định tại Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 31-2023; tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập tháng 5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, thẩm định tháng 5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái phê duyệt tháng 5/2023.

          3.1.3. Diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án.

3.1.3.1. Diện tích và cơ cấu sử dụng đất của dự án.

Tổng diện tích là 118.985,33 m2, cơ cấu sử dụng đất như sau:

– Đất ở tại nông thôn (ONT): 48.820,91 m2 (thửa đất số: 165, 924, 928, 930, 931, 933, 934, 937, 939, 944, 946, 948, 949, 952, 954, 956), trong đó:

+ Đất nhà ở xã hội: Diện tích 13.748,35 m2 (thửa đất số:165, 954, 956 );

+ Đất ở thương mại (Đất nhà ở liền kề, đất nhà ở biệt thự): Diện tích 35.072,56 m2 (thửa đất số: 924, 928, 930, 931, 933, 934, 937, 939, 944, 946, 948, 949, 952);

– Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV): 18.969,01 m2 (thửa đất số: 921, 929, 932, 936, 940, 947, 951, 955, 968);

– Đất công trình công cộng khác (DCK): 4.048,27 m2 (thửa đất số: 166, 168, 169, 927, 935, 938, 942, 943, 945, 950, 957);

– Đất cơ sở giáo dục – đào tạo (DGD): 6.972,79 m2 (thửa đất số: 926);

– Đất mặt nước chuyên dùng (MNC): 6.906,43 m2 (thửa đất số: 941);

– Đất giao thông (DGT): 31.285,83 m2 (thửa đất số:164, 167, 922, 923, 953);

– Đất Thủy lợi (DTL): 500,0 m2 (thửa đất số:920);

– Đất sinh hoạt cộng đồng (DSH): 1.482,09 m2 (thửa đất số: 925).

3.1.3.2. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích của các thửa đất đấu giá quyền sử dụng đất.

– Danh mục loại đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

– Đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất có tổng diện tích: 35.072,56 m2, trong đó:

+ Đất ở tại nông thôn (ONT): 35.072,56 m2 (gồm các thửa đất số: 924, 928, 930, 931, 933, 934, 937, 939, 944, 946, 948, 949, 952).

          Vị trí các thửa đất đấu giá: Được xác định tại Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 31-2023; tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập tháng 5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, thẩm định tháng 5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái phê duyệt tháng 5/2023.

3.1.4. Địa chỉ khu đất: Thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3.1.5. Hạ tầng kỹ thuật và các công trình gắn liền với khu đất đấu giá.

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện những hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật, như sau:

3.1.5.1. Hạ tầng kỹ thuật: Nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong diện tích thực hiện dự án 118.985,33 m2 và phần diện tích 4.406,60 mthuộc đất hành lang bảo vệ đê bao gồm: san nền; đường giao thông, bãi đỗ xe; cấp nước; cấp điện; thoát nước; thoát nước thải; thông tin liên lạc, các hạ tầng khác theo chấp thuận chủ trương đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 690/QĐ-UBND (Cấp lần đầu ngày 28 tháng 4 năm 2022); Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 439/QĐ-UBND (cấp lần đầu: ngày 28 tháng 4 năm 2022; điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 30 tháng 3 năm 2023) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (giai đoạn 2); Đồ án điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Khu đô thị Bách Lẫm A được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 06/8/2020; Điều chỉnh tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 09/3/2023; phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (giai đoạn 2) tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 30/5/2023. Đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và bàn giao lại cho nhà nước sau khi hoàn thành việc đầu tư, kinh doanh nhà ở.

– Phần diện tích 4.406,60 m2 đất hành lang bảo vệ đê chống lũ sông Hồng, theo Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 có quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của dự án (đường ống cấp nước, thoát nước, đường dây hạ thế), Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Đồng thời Nhà đầu tư phải có trách nhiệm xây dựng hoàn trả các hạng mục công trình kỹ thuật khác như hệ thống thoát nước, hệ thống giao thông khi đấu nối vào hệ thống hạ tầng chung của khu vực và có trách nhiệm san gạt hoàn trả mặt bằng trong phạm vi đất hành lang bảo vệ đê sau khi đã xây dựng xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần diện tích 4.406,60 m2 sẽ không tính vào chi phí đầu tư dự án.

– Riêng đối với thửa đất số 968, diện tích 181,2 m2, loại đất DKV nằm trong hành lang cầu Bách Lẫm, Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phải có phương án, biện pháp thi công phù hợp, không được làm ảnh hưởng đến kết cấu của các công trình hạ tầng kỹ thuật như mố cầu Bách Lẫm và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong khu vực.

– Hạ ngầm đường điện trung thế 35KV để đảm bảo cảnh quan và an toàn hành lang lưới điện khu đô thị theo quy định hiện hành, sau khi Nhà đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật bàn giao lại cho ngành điện quản lý vận hành theo quy định.

3.1.5.2. Nhà ở:

 1. a) Nhà ở liền kề:

– Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 25 căn nhà ở liền kề (8 căn từ LK8.13-:-LK8.20 và 17 căn từ LK09.16-:-LK09.32) trên diện tích đất 2.585,66 m2, diện tích xây dựng là 2.053,68 m2, chiều cao tầng 34 tầng; mật độ xây dựng từ 72% -:- 80%, tổng diện tích sàn xây dựng 8.297,13 m2 (bao gồm cả tầng tum) tại các thửa đất thuộc vị trí 1 đường QH04 (rộng 32m).

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền 138 lô, diện tích 14.208,78 m2, vị trí các thửa đất tại vị trí 1 thuộc các trục đường nội bộ, gồm: LK06 là 08 lô (từ LK06.05-LK06.12); LK07 là 11 lô (từ LK07.01-:-LK07.11); LK08 là 08 lô (từ LK08.05-:-LK08.12); LK09 là 15 lô (từ LK09.01-:-LK09.15); LK10 là 21 lô (từ LK10.22-:-LK10.42); LK11 là 34 lô (từ LK11.05-:-LK11.38); LK12 là 41 lô (từ LK12.01-:-LK12.41). Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây nhà theo quy hoạch với chiều cao 3-4 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%.

 1. b) Nhà ở biệt thự:

– Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 32 căn nhà ở Biệt thự trên diện tích đất 9.915,52 m2, diện tích xây dựng 4.920,83 m2, chiều cao tầng 3 tầng; mật độ xây dựng từ 45% -:-50%, tổng diện tích sàn xây dựng 16.238,73 m2 (bao gồm cả tầng tum) tại vị trí 1 trục đường đê chống lũ sông Hồng gồm 18 căn nhà ở Biệt thự tại BT1.1-:-BT1.18 và 14 căn nhà ở Biệt thự tại BT2.14 -:-BT2.27.

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền 30 lô với diện tích là 8.362,60 m2, vị trí các thửa đất tại vị trí 1 thuộc các trục đường nội bộ, gồm BT1 là 17 lô (từ BT1.19-:-BT1.35) và 13 lô BT2 (từ BT2.1-:-BT2.13). Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây nhà theo quy hoạch với tầng cao 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 50%.

3.1.5.3. Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội:

Phần Quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội là 13.748,35 m2, phần diện tích đất này sau khi Nhà đầu tư trúng đấu giá hoàn thành xong hạ tầng kỹ thuật dự án sẽ bàn giao lại phần mặt bằng san lấp theo quy hoạch về địa phương để quản lý và phát triển quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định.

3.1.5.4. Đất giáo dục – Trường mầm non:

Diện tích đất 6.972,79 m2 , mật độ xây dựng tối đa 40%. Sau khi nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành xong hạ tầng kỹ thuật dự án sẽ bàn giao lại phần mặt bằng san tạo theo quy hoạch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quản lý và phát triển quỹ đất giáo dục theo quy định.

3.1.5.5. Đất xây dựng nhà văn hóa: Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện công trình nhà Văn hóa trên diện tích đất là 1.482,09 m2, mật độ xây dựng 20%, diện tích xây dựng 296,42 m2, tầng cao 01 tầng, diện tích sàn xây dựng 296,42 m2. Đảm bảo hài hòa, phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương.

3.1.5.6. Đất cây xanh sử dụng công cộng: Xây dựng hoàn thiện các công trình cây xanh sử dụng công cộng trên diện tích đất là 25.875,44 m2, mật độ xây dựng tối đa 5%, sau khi xây dựng hoàn thiện bàn giao cho Nhà nước quản lý vận hành.

3.1.6. Nhà đầu tư thực hiện xây dựng các hạng mục công trình gắn liền với khu đất đấu giá:

3.1.6.1. Nhà ở liền kề  (Xây thô hoàn thiện mặt ngoài):

Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 25 căn nhà ở liền kề (8 căn từ LK8.13-:-LK8.20 và 17 căn từ LK09.16-:-LK09.32) trên diện tích đất 2.585,66 m2, diện tích xây dựng là 2.053,68 m2, chiều cao tầng 34 tầng; mật độ xây dựng từ 72% -:- 80%, tổng diện tích sàn xây dựng 8.297,13 m2 (bao gồm cả tầng tum) tại các thửa đất thuộc vị trí 1 đường QH04 (rộng 32m).

3.1.6.2. Xây thô nhà Biệt thự (Xây thô hoàn thiện mặt ngoài):

Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 32 căn nhà ở Biệt thự trên diện tích đất 9.915,52 m2, diện tích xây dựng 4.920,83 m2, chiều cao tầng 3 tầng; mật độ xây dựng từ 45% -:-50%, tổng diện tích sàn xây dựng 16.238,73 m2 (bao gồm cả tầng tum) tại vị trí 1 trục đường đê chống lũ sông Hồng gồm 18 căn nhà ở Biệt thự tại BT1.1-:-BT1.18 và 14 căn nhà ở Biệt thự tại BT2.14 -:-BT2.27.

3.1.6.3. Xây dựng Nhà Văn hóa:

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện công trình nhà Văn hóa trên diện tích đất là 1.482,09 m2, mật độ xây dựng 20%, diện tích xây dựng 296,42 m2, tầng cao 01 tầng, diện tích sàn xây dựng 296,42 m2. Đảm bảo hài hòa, phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương.

3.1.6.4. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.

Nhà đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

– Diện tích đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền gồm đất ở nhà liền kề và đất ở nhà biệt thự với tổng diện tích là  22.571,38 m2, tổng số 168 lô đất, trong đó:

+ Đất Nhà ở liền kề: 138 lô, diện tích 14.208,78 m2, vị trí các thửa đất tại vị trí 1 thuộc các trục đường nội bộ, gồm: LK06 là 08 lô (từ LK06.05-LK06.12); LK07 là 11 lô (từ LK07.01-:-LK07.11); LK08 là 08 lô (từ LK08.05-:-LK08.12); LK09 là 15 lô (từ LK09.01-:-LK09.15); LK10 là 21 lô (từ LK10.22-:-LK10.42); LK11 là 34 lô (từ LK11.05-:-LK11.38); LK12 là 41 lô (từ LK12.01-:-LK12.41). Người nhận chuyển nhượng xây nhà theo quy hoạch với chiều cao 3-4 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%.

+ Đất Nhà ở Biệt thự: 30 lô, diện tích 8.362,60 m2, vị trí các thửa đất tại vị trí 1 thuộc các trục đường nội bộ, gồm BT1 là 17 lô (từ BT1.19-:-BT1.35) và 13 lô BT2 (từ BT2.01-:-BT2.13). Người nhận chuyển nhượng xây nhà theo quy hoạch với tầng cao 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 50%.

3.1.7. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT);

– Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền của Nhà đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài.

3.1.8. Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển giao hạ tầng cho Nhà nước.

– Nhà nước tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, thời hạn giao đất là 50 năm.

– Đối với công trình nhà ở xây thô, Nhà đầu tư dự án bàn giao cho người mua để hoàn thiện; Diện tích đất chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền người mua tự xây dựng nhà theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

– Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền (thời hạn sử dụng đất là lâu dài), bao gồm:

+ Nhà đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo Chấp thuận chủ trương đầu tư và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc;

+ Nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

+ Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

– Các công trình hạ tầng được chuyển giao cho Nhà nước: Đường giao thông; các tuyến cấp điện; chiếu sáng; thông tin viễn thông; cấp nước, thoát nước; đất cây xanh công cộng.

– Cho phép Nhà đầu tư dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền sau khi đã được nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt đối với một phần diện tích đất ở trong Dự án với diện tích 22.571,38 m2, tổng số 186 thửa đất, trong đó: Đất nhà ở liền kề chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền là 138 thửa, diện tích 14.208,78 m2; Đất nhà ở biệt thự chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền 30 lô, diện tích 8.362,60 m2.

3.2. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Thực hiện theo Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (Giai đoạn 2) tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Cụ thể như sau:

STT Hạng mục Diện tích (m2) Giá đất cụ thể phê duyệt (đồng/m2) Giá trị quyền sử dụng đất (đồng)
1                  Đất ở 35.072,56 4.603.142 161.443.962.517
TỔNG CỘNG 35.072,56 161.443.962.517

 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 161.443.962.517đ (Một trăm sáu mốt tỷ bốn trăm bốn mươi ba triệu chín trăm sáu hai nghìn năm trăm mười bảy đồng)

(Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá trị quyền sử dụng đất (đồng) trở lên).

3.3. Đối với khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất vốn đầu tư theo Kết luận số 1199/KL-TTCP ngày 26/5/2023 của Thanh tra Chính phủ: “Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính rà soát việc đưa khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất vốn đầu tư vào tổng chi phí phát triển để giảm trừ khi xác định giá thu tiền sử dụng đất.”

Theo đó, khoản giá trị 5,5% này sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trường hợp phải xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn Đơn vị tư vấn giá đất xác định tách khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất vốn đầu tư để trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Yên Bái thẩm định, làm cơ sở để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt làm căn cứ nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp bổ sung thêm nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 09/10/2023 và ngày 10/10/2023, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa.
 2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ 8h ngày 27/9/2023 đến 15h ngày 17/10/2023 (vào các ngày làm việc trong tuần, trong giờ hành chính; trừ thứ 7, chủ nhật).

5.1. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định).

– Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

– Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. Đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật khả năng tài chính, cụ thể:

+ Có tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tính đến năm trước liền kề hoặc đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá thực hiện dự án thể hiện trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư được kiểm toán độc lập không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp doanh nghiệp và hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Theo tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 384.991.962.517,0 đồng.

– Theo Quyết định số 439/QĐ-UBND (cấp lần đầu ngày 28/4/2022, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 30/3/2023) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Bách Lẫm A (giai đoạn 2), sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 223.548.000.000,0 đồng.

– Theo Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A (Giai đoạn 2) tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, tiền sử đụng đất được phê duyệt là 161.443.962.517,0 đồng.

Như vậy, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn thuộc chủ sở hữu không thấp hơn là: 20% x 384.991.962.517,0 đồng  =  76.998.392.503,4 đồng; đồng thời có cam kết của tổ chức tín dụng về cho vay vốn để thực hiện dự án.

– Trường hợp Nhà đầu tư tham gia đấu giá, tại thời điểm tham gia đấu giá nếu đang thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư khác thì phải xác định, giải trình rõ vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình dành cho các dự án khác là bao nhiêu, dành cho dự án này là bao nhiêu tiền và phải đảm bảo điều kiện nêu trên.

– Có văn bản cam kết của Nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế, nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nộp đủ 100% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế).

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác (theo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường; nội dung công bố về tình trạng vi phạm và kết quả xử lý vi phạm trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác).

– Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ với Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá.

– Có phương án đầu tư xây dựng khả thi, hiệu quả trong đó Nhà đầu tư trúng đấu giá phải hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các công trình gắn liền với khu đất đấu giá trước khi bàn giao cho cơ quan Nhà nước quản lý theo quy định; xây thô hoàn thiện mặt ngoài trước khi bán đối với các hạng mục (gồm: 25 căn nhà ở liền kề, 32 căn biệt thự);

Thời điểm thẩm định các điều kiện nêu trên được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

* Lưu ý: Tất cả hồ sơ của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo các điều kiện nêu trên và được đóng quyển thành 10 quyển có giá trị như nhau.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)/1 hồ sơ.

5.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

– Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định).

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập, trong đó có ngành nghề, chức năng hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photo, còn thời hạn sử dụng) của người đại diện theo pháp luật của đơn vị. Trường hợp người được ủy quyền yêu cầu có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photo, còn thời hạn sử dụng) và giấy ủy quyền công chứng hoặc chứng thực (bản gốc);

– Bản tự giới thiệu kèm theo tài liệu chứng minh về khả năng tài chính, chuyên môn, kỹ thuật của đơn vị.

– Cam kết cho vay vốn để thực hiện dự án của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính.

– Tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tính đến năm trước liền kề hoặc đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá thực hiện dự án thể hiện trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư được kiểm toán độc lập không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.

– Có văn bản cam kết của nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

– Phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

– Danh mục các dự án mà Nhà đầu tư đang đầu tư, ghi rõ tên dự án, tổng mức đầu tư, vốn chủ sở hữu dành cho đầu tư dự án, địa điểm, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện.

 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ 8h ngày 27/9/2023 đến 14h ngày 18/10/2023 (vào các ngày làm việc trong tuần, trong giờ hành chính; trừ thứ 7, chủ nhật). Trừ đơn đăng ký tham gia đấu giá, tất cả hồ sơ của khách hàng được đóng thành 10 quyền có giá trị như nhau.
 2. Thời gian thẩm định điều kiện tham gia đấu giá theo hồ sơ của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là: Dự kiến vào hồi 9 giờ ngày 19/10/2023. Sau khi Hội đồng thẩm định xét hồ sơ tham gia đấu giá xong có kết quả thẩm định, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định cho khách hàng có hồ sơ xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá để nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo quy định.
 3. 8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Từ ngày 19/10/2023 và đến trước 16 giờ ngày 23/10/2023 (Sau khi có thông báo đủ điều kiện của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái) khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A tại thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái và nộp 01 bản chính chứng từ nộp tiền đặt trước cho bộ phận bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước 16 giờ ngày 23/10/2023. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (theo xác nhận của Ngân hàng thụ hưởng).

Số tiền đặt trước tham gia đấu giá bằng 20% giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Khách hàng nộp số tiền đặt trước ít nhất bằng 20% giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nguyện nộp cao hơn 20% giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (Tiền đặt trước không tính lãi).

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào hồi 14 giờ ngày 24/10/2023 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 16h ngày 23/10/2023 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
 3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *