Quyền sử dụng đất đối với dự án: Chỉnh trang đô thị tại tổ 6 thị trấn Yên Bình (Đối diện khu số 1), huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái gồm 26 thửa

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 116/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 29 tháng 11 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

1.Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  1. Đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với dự án: Chỉnh trang đô thị tại tổ 6 thị trấn Yên Bình (Đối diện khu số 1), huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái gồm 26 thửa. Cụ thể như sau:
STT Thửa đất số Loại đất Diện tích thửa đất (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá

khởi điểm (đồng)

Tiền

đặt trước tham gia đấu giá (đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 142 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000
2 143 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000
3 144 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000
4 145 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000
5 146 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000
6 147 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000
7 148 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000
8 149 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000
9 150 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
10 151 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
STT Thửa đất số Loại đất Diện tích thửa đất (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá

khởi điểm (đồng)

Tiền

đặt trước tham gia đấu giá (đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
11 152 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
12 153 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
13 154 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
14 155 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
15 156 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
16 157 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
17 158 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
18 159 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
19 160 ODT 113,4 7.000.000 793.800.000 158.760.000 500.000
20 161 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000
21 162 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000
22 163 ODT 166,6 7.000.000 1.166.200.000 233.240.000 500.000
23 164 ODT 166,6 7.000.000 1.166.200.000 233.240.000 500.000
24 165 ODT 113,6 7.000.000 795.200.000 159.040.000 500.000
25 166 ODT 113,5 7.000.000 794.500.000 158.900.000 500.000
26 167 ODT 113,3 7.000.000 793.100.000 158.620.000 500.000

(Giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Bán tách rời từng thửa đất).

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 06/12/2023 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa các thửa đất đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 30/11/2023 đến    16 giờ ngày 13/12/2023 (trong giờ hành chính). Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Từ ngày 13; 14/12 và đến 16 giờ ngày 15/12/2023, khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ] nộp tiền đặt trước thửa đất số [số thửa đất] tại tổ 6 thị trấn Yên Bình (Đối diện khu số 1), huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Mỗi một giấy nộp tiền hoặc một ủy nhiệm chi tương ứng với số tiền đặt trước của một thửa đất đấu giá, khách hàng không nộp gộp chung các thửa đất với nhau. Trường hợp nếu khách hàng nộp gộp chung tiền đặt trước của các thửa đất tham gia đấu giá với nhau mà tổng cộng số tiền đặt trước đã nộp ít hơn tổng cộng số tiền đặt trước đã niêm yết của các thửa đất tham gia đấu giá thì khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá tất cả các thửa đất đó và phiếu trả giá của tất cả các thửa đất đó không được công bố.

Khách hàng nộp 01 bản chứng từ hoặc bản chụp chứng minh đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo xác nhận của ngân hàng thụ hưởng trước ngày công bố giá và không được tính lãi.

Khách hàng nộp số tiền đặt trước ít nhất bằng số tiền đã niêm yết. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nguyện nộp cao hơn số tiền đã niêm yết.

Khách hàng tham gia đấu giá trong cùng một thửa đất không nộp hộ tiền đặt trước cho nhau. Một người không nộp hộ tiền đặt trước cho từ hai người trở lên đấu giá trong cùng một thửa đất.

Lưu ý:

– Trong giao dịch chuyển tiền đặt trước và giấy nộp tiền phải thể hiện tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ. Trường hợp trong giao dịch chuyển tiền, giấy nộp tiền hoặc sao kê của ngân hàng thụ hưởng không thể hiện tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ và khách hàng không chứng minh được khoản tiền đặt trước của mình đã nộp vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá thì khách hàng không đủ điều kiện đấu giá, phiếu trả giá không hợp lệ và không được công bố.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 18/12/2023 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Khách hàng đến tham dự buổi công bố giá đề nghị mang theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng bản gốc đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá; bản photo kèm bản gốc để đối chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ đối với trường hợp được ủy quyền.

Điều kiện tổ chức đấu giá: đấu giá quyền sử dụng đất mỗi thửa đất được coi là một cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất hai đối tượng đăng ký tham gia đấu giá trở lên đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Phiếu trả giá được bỏ vào trong bì phiếu trả giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành và ghi rõ họ tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá (hoặc người được ủy quyền hợp lệ), ghi rõ tài sản đấu giá, nơi nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ đến 16 giờ ngày 15/12/2023 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).

  1. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *