THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Đính chính Thông báo số 107/TB-TTĐG ngày 14/11/2023)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 111/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Đính chính Thông báo số 107/TB-TTĐG ngày 14/11/2023)

 

 

 

Ngày 14/11/2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái ban hành Thông báo số 107/TB-TTĐG về đấu giá quyền sử dụng đất 08 thửa đất tại tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Quyết định số 5000/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 08 thửa đất ở đô thị thực hiện Dự án đường Phạm Văn Đồng, kéo dài kết hợp phát triển quỹ đất (điểm đầu ngã tư khu tái định cư, điểm cuối nối vào đường Yên Thế – Vĩnh Kiên) (đợt 5). Địa điểm: tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thông báo đính chính như sau:

 

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 930 170,8 1.707.146.000 341.429.200 500.000
2 933 98,8 987.506.000 197.501.200 500.000
3 934 136,7 1.366.316.500 273.263.300 500.000
4 937 156,3 1.562.218.500 312.443.700 500.000

 

Các thửa đất còn lại: 931, 932, 935, 936 về diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và các nội dung khác giữ nguyên như Thông báo số 107/TB-TTĐG ngày 14/11/2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

 

 

Nơi nhận:

– Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái (để q/c);

– UBND thị trấn Yên Thế (để niêm yết)

– Ban QLDA ĐTXD huyện Lục Yên (phối hợp);

– Bộ phận bán hồ sơ (để niêm yết);

– Niêm yết tại bảng tin TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Các khách hàng mua HSTGĐG;

– Lưu: VT, HSNV.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Minh Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *