quyền sử dụng đất các quỹ đất trên dịa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 125/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 06 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  1. Đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

  1. Tài sản đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Trung Tâm, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 719 171,0 399.285.000 79.857.000 200.000
2 722 170,0 396.950.000 79.390.000 200.000
3 724 161,8 439.934.200 87.986.840 200.000

3.2. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Nà Vài, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số  

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 904 110,0 288.750.000 57.750.000 200.000
2 905 110,0 288.750.000 57.750.000 200.000
3 906 110,0 288.750.000 57.750.000 200.000
4 907 110,0 288.750.000 57.750.000 200.000
5 910 143,1 375.637.500 75.127.500 200.000
6 911 132,0 346.500.000 69.300.000 200.000
7 912 132,0 346.500.000 69.300.000 200.000

 

3.3. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 906 251,4 540.510.000
108.102.000
500.000

3.4. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Tông Cụm, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số  

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 531 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
2 532 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
3 533 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
4 534 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
5 538 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
6 540 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
7 541 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
8 542 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
9 543 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
10 544 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
11 545 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
12 546 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000
13 547 120,0 315.000.000 63.000.000 200.000

 

3.5. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn 6, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

 

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 205 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
2 206 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
3 207 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
4 208 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
5 209 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
6 210 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
7 211 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
8 212 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
9 214 110,0 308.000.000 61.600.000 200.000
10 220 235,0 575.750.000 115.150.000 500.000
11 229 109,2 273.000.000 54.600.000 200.000

 

 

3.6. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Ngòi Vặc, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 500 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
2 501 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
3 502 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
4 503 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
5 504 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
6 505 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
7 506 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
8 507 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
9 508 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
10 509 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
11 510 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
12 512 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
13 513 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
14 514 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
15 515 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
16 516 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
17 517 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
18 518 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
19 519 115,0 289.340.000 57.868.000 200.000
20 522 166,5 458.707.500 91.741.500 200.000

3.7. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 514 138,0 373.704.000 74.740.800 200.000
2 519 138,0 373.704.000 74.740.800 200.000
3 493 172,0 423.980.000 84.796.000 200.000
4 495 169,6 418.064.000 83.612.800 200.000
5 498 148,8 366.792.000 73.358.400 200.000
6 522 240,2 700.423.200 140.084.640 500.000

3.8. Quyền sử dụng đất ở đô thị tại tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

STT Thửa đất số Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/thửa) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
1 932 106,3 801.502.000 160.300.400 500.000
2 933 98,8 987.506.000 197.501.200 500.000

(Giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá khởi điểm (đồng/thửa) của từng thửa đất trở lên. Bán tách rời từng thửa đất).

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 13/12/2023 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa các thửa đất đấu giá.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 07/12/2023 đến 16 giờ ngày 22/12/2023 (tất cả các ngày trong tuần; trong giờ hành chính);

– Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên từ 9 giờ đến 11 giờ, từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày 19, 20/12 và đến 11 giờ ngày 21/12/2023.

Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, khi đến đăng ký phải có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có). Khách hàng không ủy quyền cho người cùng tham gia đấu giá trong một thửa đất. Hai người đấu giá trong cùng một thửa đất không ủy quyền cho cùng một người.

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 20; 21/12 và đến 16 giờ ngày 22/12/2023, khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ] nộp tiền đặt trước thửa đất số [số thửa đất] tại [địa chỉ thửa đất].

Khách hàng nộp số tiền đặt trước của từng thửa đất ít nhất bằng số tiền đã niêm yết. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nguyện nộp trước ngày theo quy định hoặc nộp cao hơn số tiền đã niêm yết.

Mỗi giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi tương ứng với số tiền đặt trước của từng thửa đất đấu giá, khách hàng không nộp gộp chung các thửa đất với nhau. Trường hợp nếu khách hàng nộp gộp chung tiền đặt trước của các thửa đất tham gia đấu giá với nhau mà tổng cộng số tiền đặt trước đã nộp ít hơn tổng cộng số tiền đặt trước đã niêm yết của các thửa đất tham gia đấu giá thì khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá tất cả các thửa đất đó và phiếu trả giá của tất cả các thửa đất đó không hợp lệ và không được công bố.

Khách hàng cùng tham gia đấu giá trong một thửa đất không nộp hộ tiền đặt trước cho nhau. Một người không nộp hộ tiền đặt trước cho từ hai người trở lên đấu giá trong cùng một thửa đất.

Khách hàng nộp 01 bản chứng từ hoặc bản chụp chứng minh đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo xác nhận của ngân hàng thụ hưởng trước ngày công bố giá và không được tính lãi.

Lưu ý:

– Trong giao dịch chuyển tiền đặt trước và giấy nộp tiền phải thể hiện tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ. Trường hợp trong giao dịch chuyển tiền, giấy nộp tiền hoặc sao kê tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái của ngân hàng thụ hưởng không thể hiện tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ và khách hàng không chứng minh được khoản tiền đặt trước của mình đã nộp vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước ngày công bố giá thì khách hàng không đủ điều kiện đấu giá, phiếu trả giá không hợp lệ và không được công bố.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 9 giờ ngày 25/12/2023 tại hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Điều kiện tổ chức đấu giá: đấu giá quyền sử dụng đất mỗi thửa đất được coi là một cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất hai đối tượng đăng ký tham gia đấu giá trở lên đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

Khách hàng đến tham dự buổi công bố giá đề nghị mang theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng bản gốc đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá; bản photo kèm bản gốc để đối chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ đối với trường hợp được ủy quyền. Khách hàng không ủy quyền cho người cùng tham gia đấu giá trong một thửa đất. Hai người trở lên đấu giá trong cùng một thửa đất không ủy quyền cho cùng một người.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu.

Phiếu trả giá được bỏ vào trong bì phiếu trả giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành và ghi rõ họ tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá (hoặc người được ủy quyền hợp lệ), ghi rõ số thửa đất và địa chỉ thửa đất đấu giá, nơi nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Mỗi bì phiếu trả giá và phiếu trả giá tương ứng với việc trả giá của một thửa đất, khách hàng không bỏ các phiếu trả giá vào chung một bì phiếu với nhau.

  1. 9. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá:

Phòng bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 07/12/2023 đến 16 giờ ngày 24/12/2023 (tất cả các ngày trong tuần, trong giờ hành chính);

– Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên từ 9 giờ đến 11 giờ, từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày 19, 20 và đến 11 giờ ngày 21/12/2023, khách hàng nộp phiếu trả giá cho cán bộ bán hồ sơ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Đối với khách hàng nộp phiếu trực tiếp, đề nghị khách hàng ký và ghi rõ họ tên vào danh sách nhận phiếu của Trung tâm.

(Tất cả các phiếu trả giá không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính. Sau 16 giờ ngày 24/12/2023 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái sẽ không nhận bất kỳ phiếu trả giá nào).

  1. 10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

 

Nơi nhận:

– Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái (để q/c);

– Cổng TT ĐTQG về đấu giá tài sản (để q/c);

– UBND thị trấn Yên Thế (để niêm yết);

– UBND các xã: Trúc Lâu, Liễu Đô, Minh Xuân,

Tân Lĩnh, Mai Sơn (để niêm yết);

– Ban QLDA ĐTXD huyện Lục Yên (niêm yết; phối hợp);

– Bộ phận bán hồ sơ (để niêm yết);

– Niêm yết tại bảng tin TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Lưu: VT, HSNV.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Minh Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *