Tài sản đấu giá: Tài sản tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu là Lâm sản (gỗ) tổng khối lượng 5,573m3

 SỞ TƯ  PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 123 /TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

              Yên Bái, ngày 05 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8 đường Trần Phú, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  1. 2. Đơn vị có tài sản: Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.

  1. 3. Tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Tài sản  tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu là Lâm sản (gỗ) tổng khối lượng 5,573m3 gồm:

– 847 thanh gỗ pơ mu (gỗ xẻ) và 01 lóng gỗ pơ mu (gỗ tròn) có tổng khối lượng là: 3,729m3.

– 05 thanh gỗ táu mật (gỗ xẻ) có tổng khối lượng: 0,594m3

– 22 tấm gỗ chò chỉ (gỗ xẻ) có tổng khối lượng là: 1,250m3

Tổng giá khởi điểm: 44.171.868đ (Bốn mươi bốn triệu một trăm bẩy mốt ngàn tám trăm sáu tám đồng.) Bán gộp cả lô không tách rời, giá khởi điểm chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí (nếu có).

  1. 4. Xem tài sản: Từ ngày 11/12/2023 đến 16h30 ngày 13/12/2023 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn đi xem tài sản tại Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  2. 5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, thời gian địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 06/12/2023 đến 16h ngày 18/12/2023. Khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Khi đến mua hồ sơ phải có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu).

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Vào các ngày 18, 19, 20 tháng 12 năm 2023 khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước tài sản đấu giá  của công an huyện Văn Chấn. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo xác nhận của ngân hàng thụ hưởng trước ngày công bố giá  mới là hợp lệ.

Khách hàng nộp số tiền đặt trước ít nhất bằng 20% giá khởi điểm. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nộp cao hơn số tiền đã niêm yết hoặc tự nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá trước thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ hồi 09 giờ ngày 21/12/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.
  2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường Bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ đến 15 giờ 00 ngày 20/12/2023 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
  3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết  liên hệ SĐT: 02163.856.699

 Nơi nhận:

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;

– Công an huyện Văn Chấn (n/y, phối hợp);

– Niêm yết tại TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Trang facebook, TTĐT của Trung tâm;

– Đc giám đốc (báo cáo);

– Bộ phận bán hồ sơ;

– Lưu, VT, HS.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Hồng Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *