Quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới (Khu vực cầu Bảo Lương) tại tổ dân phố số 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 10/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

              Yên Bái, ngày 23 tháng 01 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Đấu giá theo thủ tục rút gọn theo Điều 53 Luật Đấu giá tài sản)

 

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 1. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

III. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới (Khu vực cầu Bảo Lương) tại tổ dân phố số 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Cụ thể như sau:

 1. Thông tin về dự án:

1.1. Về địa điểm, diện tích, nguồn gốc:

– Địa điểm: Tổ dân phố số 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

– Tổng diện tích khu đất: 46.325,55 m2

– Nguồn gốc khu đất: Khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới (Khu vực cầu Bảo Lương), tại tổ dân phố số14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 27/4/2023;

– Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 24-2023  tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập tháng 4/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, thẩm định tháng 4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tháng 4/2023.

1.2. Hiện trạng khu đất: Hiện trạng khu đất ranh giới rõ ràng, không tranh chấp về đất đai. Khu đất đã được giải phóng mặt bằng sạch.

1.3. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng

Về quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 29/9/2021.

– Về kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 30/12/2022.

– Về quy hoạch xây dựng: Phù hợp với đồ án quy hoạch chung của thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 15/9/2020; phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới (Khu vực cầu Bảo Lương), thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1.4. Diện tích và cơ cấu sử dụng đất của dự án.

Tổng diện tích 46.325,55 m2 đất, cơ cấu sử dụng đất, như sau:

–  Đất ở tại đô thị: 19.943,37 m2; bao gồm:

+  Đất nhà ở xã hội: 4.155,94 m2 (thửa đất số:658, 660, 675, mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 24-2023 );

+ Đất ở liền kề và biệt thự: 15.787,43 m2 (thửa đất số: 661, 663, 665, 667, 669, 674, 676, 678, 680, 682, 683, 686, 687, 691, 693, mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 24-2023).

– Đất công trình công cộng khác (DCK): 4.184,01 m2 (thửa đất số 655, 662, 666, 671, 673, 677, 681, 685, 689, 692, mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 24-2023);

– Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV): 4.219,09 m2 (thửa đất số 654, 659, 664, 670, 679, 684, 688, 690, 694, 695, mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 24-2023);

– Đất thủy lợi (DTL): 613,81m2(thửa đất số 656 , mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 24-2023);

– Đất giao thông (DGT): 17.365,27 m2 (thửa đất số 657 mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 24-2023);

1.5. Hạ tầng kỹ thuật và các công trình gắn liền với khu đất đấu giá.

Đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và tiến độ thời gian thực hiện theo đúng Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới (Khu vực cầu Bảo Lương), thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 361/QĐ-UBND (Cấp lần đầu ngày 17/3/2023) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây khu đô thị mới (Khu vực cầu Bảo Lương), thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái thì hạ tầng kỹ thuật và các công trình gắn liền với khu đất đấu giá, cụ thể: Dự án xây dựng khu đô thị mới (khu vực cầu Bảo Lương) tại tổ dân phố số 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái trong diện tích thực hiện dự án là 46.325,55m2 theo quy hoạch, chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

1.6. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích của các thửa đất đấu giá:

– Danh mục loại đất:

+ Đất ở tại đô thị (ODT);

– Đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất có tổng diện tích 15.787,43m2

+ Đất ở tại đô thị (ODT) diện tích là 15.787,43m2 (thửa đất số: 661, 663, 665, 667, 669, 674, 676, 678, 680, 682, 683, 686, 687, 691, 693)

– Vị trí các thửa đất đấu giá: được xác định tại Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 24-2023 tỷ lệ 1/1000, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái lập tháng 4/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái kiểm tra, thẩm định tháng 4/2023, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái phê duyệt tháng 4/2023.

Địa chỉ khu đất: tổ dân phố số 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Giá đất cụ thể:

STT Hạng mục Diện tích

(m2)

Giá đất

(đồng/m2)

Giá trị quyền sử dụng đất (đồng)
1 Đất ở 15.787,43 3.952.660 62.402.346.700
  Tổng cộng 15.787,43   62.402.346.700

 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 62.402.346.700đ (Sáu mươi hai tỷ bốn trăm linh hai triệu ba trăm bốn mươi sáu nghìn bảy trăm đồng)

(Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá trị quyền sử dụng đất (đồng) trở lên).

Giá đất cụ thể nêu trên đã được xác định khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất vốn đầu tư vào tổng chi phí được trừ. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo cụ thể đối với khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% thì giá đất cụ thể sẽ được xác định lại đảm bảo theo quy định.

Các nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo cụ thể đối với khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất vốn đầu tư.

1.7. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị (ODT)

– Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

+ Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền của Nhà đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài.

1.8. Quy định về xây dựng công trình trên đất của nhà đầu tư trúng đấu giá:

1.8.1. Nhà đầu tư thực hiện các hạng mục công trình theo đúng Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới (Khu vực cầu Bảo Lương), thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 361/QĐ-UBND (Cấp lần đầu ngày 17/3/2023) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây khu đô thị mới (Khu vực cầu Bảo Lương), thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

1.8.1.1. Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong diện tích thực hiện dự án 46.325,55 m2 theo quy hoạch, chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

– Đất ở, nhà ở liền kề:

+ Xây thô hoàn thiện mặt ngoài 02 căn nhà liền kề trên diện tích đất 242,22 m2, mật độ xây dựng từ 85,56% – 86%, diện tích xây dựng 207,77  m2, tầng cao 04 tầng, diện tích sàn 831,07 m2, tại vị trí các thửa đất thuộc vị trí 1 tuyến đường nội bộ của dự án (vị trí LK5.1, LK10.1).

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đã được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt: Diện tích 9.052,30 m2 với tổng số 69 thửa đất tại vị trí các lô LK1 (04 thửa); LK2 (10 thửa); LK3 (13 thửa); LK3A (10 thửa); LK5 (09 thửa); LK6 (03 thửa); LK6A (03 thửa); LK8 (04 thửa); LK9 (04 thửa); LK10 (08 thửa); LK11 (01 thửa); Người nhận chuyển nhượng xây nhà theo quy hoạch với tầng cao không quá 04 tầng, mật độ xây dựng tối đa không quá 90%.

– Đất ở, nhà ở biệt thự:

+ Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 08 căn nhà biệt thự với diện tích đất là   3.060,77 m2, mật độ xây dựng từ 54,63% – 57,6%, diện tích xây dựng 1.708,58 m2, tầng cao 03 tầng, diện tích sàn 5.125,73 m2, tại vị trí các thửa đất thuộc vị trí 1 tuyến đường QH-01 (vị trí BT1.1; BT2.1; BT3.1; BT3A.1; BT5.1; BT6.1; BT6A.1; BT8.1).

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đã được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch được duyệt 08 thửa đất với diện tích đất là 3.432,14m2 tại vị trí các lô BT2 (03 thửa); BT6A (05 thửa); người nhận chuyển nhượng xây nhà theo quy hoạch với tầng cao không quá 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa không quá 60%.

1.8.1.2. Nhà đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống công viên, cây xanh trên diện tích đất là 4.219,09m2; sau khi xây dựng hoàn thiện bàn giao cho nhà nước quản lý vận hành theo quy định.

1.8.1.3. Nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong diện tích thực hiện dự án 46.325,55m bao gồm: san nền, đường giao thông, bãi đỗ xe; cấp nước; cấp điện; thoát nước; thoát nước thải; thông tin liên lạc, các hạ tầng khác theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới (khu vực cầu Bảo Lương), thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt tại Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 15/11/2022. Đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và bàn giao lại cho nhà nước sau khi hoàn thành việc đầu tư, kinh doanh nhà ở. Xây dựng kè, tường chắn bằng đá hộc hoặc bê tông cốt thép để ổn định nền đắp, chống sạt lở công trình trong quá trình khai thác, vận hành tại các vị trí giáp ranh chênh cao cục bộ. Chi phí dầu tư xây dựng kè, tường chắn bê tông để ổn định nền đắp, chống sạt lở nằm trong chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2021 ban hành kèm theo quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/202 của Bộ Xây dựng.

1.8.1.4. Quỹ đất phát triển nhà ở xã  hội: Tổng diện tích là 4.155,94m 2 , nhà đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án, bàn giao lại phần mặt bằng đã san lấp theo quy hoạch cho cơ quan Nhà nước quản lý và phát triển quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định,

 1. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, thuê đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định).

– Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

– Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. Đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật khả năng tài chính, cụ thể:

+ Có tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tính đến năm trước liền kề hoặc đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá thực hiện dự án thể hiện trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư được kiểm toán độc lập không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp doanh nghiệp và hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Theo tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 120.628.000.000,0 đồng (Một trăm hai mươi tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu đồng). Như vậy, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn thuộc chủ sở hữu không thấp hơn là: 20% x 120.628.000.000,0 đồng =  24.125.600.000,0 đồng; đồng thời có cam kết của tổ chức tín dụng về cho vay vốn để thực hiện dự án.

– Trường hợp Nhà đầu tư tham gia đấu giá, tại thời điểm tham gia đấu giá nếu đang thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư khác thì phải xác định, giải trình rõ vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình dành cho các dự án khác là bao nhiêu, dành cho dự án này là bao nhiêu tiền và phải đảm bảo điều kiện nêu trên.

– Có văn bản cam kết của Nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác (theo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường; nội dung công bố về tình trạng vi phạm và kết quả xử lý vi phạm trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác).

– Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ với Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá.

– Có phương án đầu tư xây dựng khả thi, hiệu quả; trong đó nhà đầu tư trúng đấu giá phải hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các công trình gắn liền với khu  đất đầu giá trước khi bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý theo quy định; xây thô hoàn thiện mặt ngoài trước khi bán đối với các hạng mục (gồm 02 căn nhà ở liền kề, 08 căn biệt thự).

Thời điểm thẩm định các điều kiện nêu trên được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

* Lưu ý: Tất cả hồ sơ của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo các điều kiện nêu trên và được đóng quyển thành 10 quyển giống nhau, trong đó có 01 quyển gốc và 09 quyển photo có đóng dấu treo hoặc giáp lai của đơn vị đăng ký tham gia đấu giá.

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá:

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/01 hồ sơ.

– Tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá: 20% (hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của khu đất đấu giá.

 1. Thành phần hồ sơ, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ :

4.1. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

– Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định).

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập, trong đó có ngành nghề, chức năng hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Bản tự giới thiệu kèm theo tài liệu chứng minh về khả năng tài chính, chuyên môn, kỹ thuật của đơn vị.

– Cam kết cho vay vốn để thực hiện dự án của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính.

– Tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tính đến năm trước liền kề hoặc đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá thực hiện dự án thể hiện trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư được kiểm toán độc lập không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.

– Có văn bản cam kết của nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

– Phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

– Danh mục các dự án mà Nhà đầu tư đang đầu tư, ghi rõ tên dự án, tổng mức đầu tư, vốn chủ sở hữu dành cho đầu tư dự án, địa điểm, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện.

4.2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ:

– Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định).

– Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

– Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn thuộc chủ sở hữu không thấp hơn   24.125.600.000,0 đồng (Tổng vốn đầu tư khoảng 120.628.000.000,0 đồng x 20% =   24.125.600.000,0 đồng). Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá, hiện nay đang thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư khác thì phải xác định, giải trình rõ vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình dành cho các dự án khác là bao nhiêu, dành cho dự án này là bao nhiêu và phải đảm bảo điều kiện không thấp hơn 24.125.600.000,0 đồng.

– Không nợ đọng tiền sử dụng đất với Ngân sách Nhà nước.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

– Có cam kết cấp tín dụng hoặc thông báo thu xếp vốn cho dự án từ các Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính.

– Có văn bản cam kết của nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

– Có phương án đầu tư xây dựng khả thi, hiệu quả.

 1. Hình thức, phương thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 1. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế, Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nộp đủ 100% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế).

 1. Trách nhiệm của Nhà đầu tư trúng đấu giá

– Nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định tại Điều 26 Luật Nhà ở năm 2014.

– Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch và các văn bản hiện hành khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

– Đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ của phương án đầu tư xây dựng, Nhà đầu tư trúng đấu giá phải xây dựng đồng bộ hạ tầng trước khi chuyển nhượng.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Đối với hệ thống giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật khác Nhà đầu tư sẽ bàn giao toàn bộ cho nhà nước để quản lý, khai thác và vận hành theo quy định sau khi đã hoàn thành xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong diện tích thực hiện dự án.

– Bàn giao phần diện tích 8.375,03m 2 (bao;  gồm: diện tích đất công viên, cây xanh 4.219,09m 2 , quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là 4.155,94m 2 ) sau khi hoàn thiện san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được phê duyệt về địa phương quản lý theo quy định.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 24/01/2024 đến ngày 26/01/2024 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại tổ dân phố số 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 24/01/2024 đến 8 giờ 30 phút ngày 30/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).
 3. 10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 24/01/2024 đến 8 giờ 30 phút ngày 30/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật). Người đến đăng ký tham gia đấu giá đề nghị mang theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng đối với người đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản photo kèm bản gốc để đối chiếu) và giấy giới thiệu, giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền).
 4. Thời gian thẩm định điều kiện tham gia đấu giá theo hồ sơ của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là: Dự kiến vào hồi 14 giờ ngày 30/01/2024. Sau khi Hội đồng thẩm định xét hồ sơ tham gia đấu giá xong có kết quả thẩm định, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định cho khách hàng có hồ sơ xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá để nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo quy định.
 5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Vào các ngày 30/01/2024 và đến trước 16 giờ ngày 31/01/2024 khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ] nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư tại tổ 14 phường Yên Ninh và nộp 01 bản chứng từ nộp tiền đặt trước cho bộ phận bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước 16 giờ ngày 31/01/2024. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (theo xác nhận của Ngân hàng thụ hưởng).

Khách hàng nộp số tiền đặt trước ít nhất bằng 20% tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nguyện nộp cao hơn 20% tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá (Tiền đặt trước không tính lãi).

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 9 giờ 30 phút ngày 01/02/2024 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 16 giờ ngày 31/01/2024 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
 3. 15. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

 

Nơi nhận:

– Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái (q/c);

– Cổng TT ĐTQG về đấu giá tài sản (q/c);

– UBND phường Yên Ninh (niêm yết);

– TT PTQĐ tỉnh Yên Bái (phối hợp);

– Bộ phận bán hồ sơ TTĐG (để niêm yết);

– Niêm yết tại bảng tin TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Lưu: VT, HSNV.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Minh Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *