Quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (quỹ đất dọc kè sông Hồng, khu vực giáp Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái) tại thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

––––––––––––––

Số: 09/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

              Yên Bái, ngày 23 tháng 01 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Đấu giá theo thủ tục rút gọn theo Điều 53 Luật Đấu giá tài sản)

 

 

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 1. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

III. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (quỹ đất dọc kè sông Hồng, khu vực giáp Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái) tại thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Cụ thể như sau:

 1. Về địa điểm, diện tích, nguồn gốc khu đất:

– Địa điểm: Thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

– Tổng diện tích khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái để thực hiện dự án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là 41.114,4 m2.

Trong đó:

+ Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo Chấp thuận chủ trương đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND (Cấp lần đầu ngày 24 tháng 8 năm 2023) là 21.475,7 m2.

– Nguồn gốc: Khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái thực hiện dự án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất dọc kè sông Hồng, khu vực giáp Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái) tại thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 08/9/2023.

– Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 70 – 2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái lập tháng 8/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, thẩm định tháng 8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái phê duyệt tháng 8/2023.

 1. Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được giải phóng mặt bằng sạch, ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp về đất đai.
 1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:

Về quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 29/9/2021.

– Về kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 30/12/2022.

– Về quy hoạch xây dựng: Phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 phê duyệt tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất dọc kè sông Hồng, khu vực giáp Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái) đã được Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 15/6/2023.

 1. Diện tích và cơ cấu sử dụng đất của dự án:

Tổng diện tích 21.475,7 m2, cơ cấu sử dụng đất như sau:

– Đất ở tại nông thôn (ONT): 20.830,2 m2 (thửa đất số: 510, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 525, 526, 612, 613, 615, 618, 620, 621, 622, 624, 625, 627, 629), trong đó:

+ Đất nhà ở liền kề: Diện tích 10.200,10 m2 (gồm các thửa đất số: 511, 512, 515, 516, 518, 525, 526, 613, 615, 621, 624, 629 );

+ Đất nhà ở biệt thự song lập: 6.933,0 m2 (gồm các thửa đất số: 510, 514, 612, 622);

+ Đất nhà biệt thự đơn lập: 3.697,10  m2 (gồm các thửa đất số: 618, 620, 625, 627).

– Đất xây dựng cơ sở văn hóa (DVH): 645,5 m2 (thửa đất số: 509).

 1. Thông tin khu đất đấu giá:

– Tổng diện tích đấu giá là 20.830,2m2 (gồm các thửa đất số: 510, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 525, 526, 612, 613, 615, 618, 620, 621, 622, 624, 625, 627, 629), trong đó:

+ Đất ở tại nông thôn (ONT): 20.830,2m2

– Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn giao đất thực hiện dự án: Thời hạn giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền của Nhà đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài theo khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013.

– Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đấu giá được xác định tại Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 70 – 2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái lập tháng 8/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, thẩm định tháng 8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái phê duyệt tháng 8/2023.

– Địa chỉ: Thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 

 

– Giá đất cụ thể:

STT Hạng mục Diện tích (m2) Giá đất cụ thể phê duyệt (đồng/m2) Giá trị quyền sử dụng đất (đồng)
1 Đất ở 20.830,2 9.731.362 202.706.224.645
Tổng cộng 20.830,2   202.706.224.645

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 202.706.224.645đ (Hai trăm linh hai tỷ bảy trăm linh sáu triệu hai trăm hai bốn nghìn sáu trăm bốn mươi lăm đồng)

(Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Khách hàng trả giá từ giá trị quyền sử dụng đất (đồng) trở lên).

Giá đất cụ thể nêu trên đã được xác định khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất vốn đầu tư vào tổng chi phí được trừ. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo cụ thể đối với khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% thì giá đất cụ thể sẽ được xác định lại đảm bảo theo quy định.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo cụ thể đối với khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất vốn đầu tư.

 1. 6. Quy định về xây dựng công trình trên đất của Nhà đầu tư trúng đấu giá:

Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái triển khai xây dựng hoàn thiện, đấu nối với hệ thống hạ tầng chung trong khu vực theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất dọc kè sông Hồng, khu vực giáp Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái); Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1526/QĐ-UBND (cấp lần đầu: ngày 24 tháng 8 năm 2023) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất dọc kè sông Hồng, khu vực giáp Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái); Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dụng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất dọc kè sông Hồng, khu vực giáp Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái).

Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài toàn bộ diện tích đất ở với sản phẩm 157 thửa đất xây dựng nhà biệt thự song lập, nhà biệt thự đơn lập, nhà liền kề, xây dựng hoàn thiện công trình Nhà Văn hóa trong diện tích thực hiện dự án theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND (cấp lần đầu: ngày 24 tháng 8 năm 2023) và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dụng tỷ lệ 1/500 đã được ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 15/6/2023, cụ thể như sau:

– Xây thô nhà biệt thự song lập: Nhà đầu tư được lựa chọn đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài 47 căn nhà biệt thự song lập trên diện tích đất 6.933,0 m2, mật độ xây dựng 60%, diện tích xây dựng khoảng 4.160 m2, diện tích sàn khoảng 12.479 m2, tầng cao tối đa 03 tầng với chiều cao tối đa không quá 14,0 m, nền nhà cao +(0,3÷0,5)m so với cos vỉa hè tại từng khu vực, chiều cao tầng 1 là 3,7m, chỉ giới xây dựng lùi vào 2,0 m so với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp, phía sau lùi lại 1,0 m để đảm bảo khoảng cách giữa cạnh mặt sau của dãy nhà phải đảm bảo ≥ 4 m, tại vị trí các thửa đất thuộc vị trí 1 trục đường đê chống ngập sông Hồng, gồm BT-I: 02 thửa (từ SL-01÷SL-02); BT-II: 04 thửa (từ SL-03÷SL-06); BT-III: 21 thửa (từ SL-07÷SL-27); BT-IV: 20 thửa (từ SL-28÷SL-47)

– Xây thô nhà biệt thự đơn lập: Nhà đầu tư được lựa chọn đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài 15 căn nhà biệt thự đơn lập trên diện tích đất 3.697,1 m2, mật độ xây dựng 50%, diện tích xây dựng khoảng 1.849 m2, diện tích sàn khoảng 3.697 m2, tầng cao tối đa 02 tầng với chiều cao tối đa không quá 10,0 m, nền nhà cao +(0,3÷0,5)m so với cos vỉa hè tại từng khu vực, chiều cao tầng 1 là 3,7m, chỉ giới xây dựng lùi vào 2,0m so với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp, phía sau lùi lại 1,0m để đảm bảo khoảng cách giữa cạnh mặt sau của dãy nhà phải đảm bảo ≥ 4 m, tại vị trí các thửa đất thuộc vị trí 1 trục đường nội bộ của dự án, gồm: BT-V: 04 thửa (từ NV-01÷NV-04); BT-VI: 04 thửa (từ NV-05÷NV-08); BT-VII: 02 thửa (từ NV-09÷NV-10); BT-VIII: 05 thửa (từ NV-11÷NV-15).

– Xây thô nhà liền kề: Nhà đầu tư được lựa chọn đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài 95 căn nhà liền kề trên diện tích đất 10.200,1 m2, mật độ xây dựng 80%, diện tích xây dựng khoảng 8.160 m2, diện tích sàn khoảng 32.640 m2, tầng cao tối đa 04 tầng với chiều cao tối đa không quá 16,0 m, nền nhà cao +(0,1÷0,3)m so với cos vỉa hè tại từng khu vực, chiều cao tầng 1 là 3,7 m, chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp; phía sau lùi lại 1,0m để đảm bảo khoảng cách giữa cạnh mặt sau của dãy nhà liền kề phải đảm bảo ≥ 4 m, tại vị trí các thửa đất thuộc vị trí 1 trục đường đê chống ngập sông Hồng và các tuyến đường nội bộ của dự án, gồm: LK-I: 03 thửa (từ LK-01÷LK-03); LK-II: 06 thửa (từ LK-04÷LK-09); LK-III: 12 thửa (từ LK-10÷LK-21); LK-IV: 05 thửa (từ LK-22÷LK-26); LK-V: 15 thửa (từ LK-27÷LK-41); LK-VI: 03 thửa (từ LK-42÷LK-44); LK-VII: 03 thửa (từ LK-45÷LK-47); LK-VIII: 10 thửa (từ LK-48÷LK-57); LK-IX: 09 thửa (từ LK-58÷LK-66); LK-X: 08 thửa (từ LK-67÷LK-74); LK-XI: 11 thửa (từ LK-75÷LK-85); LK-XII: 10 thửa (từ LK-86÷LK-95);

– Xây dựng Nhà Văn hóa: Nhà đầu tư được lựa chọn đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình Nhà Văn hóa trên diện tích đất 645,5 m2, mật độ xây dựng 50%, diện tích xây dựng khoảng 323,0 m2, diện tích sàn khoảng 323,0 m2, tầng cao 01 tầng, với chiều cao tối đa 5,0m, nền nhà cao +0,45m so với cos sân đường, chỉ giới xây dựng lùi vào 3,0m so với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp. Sau khi xây dựng hoàn thiện, bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

 1. 7. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định).

– Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

– Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. Đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật khả năng tài chính; cụ thể:

– Có tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật. Theo tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 378,382 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn thuộc chủ sở hữu không thấp hơn là: 20%  x  378,382 tỷ đồng = 75,676 tỷ đồng; đồng thời có cam kết của tổ chức tín dụng về cho vay vốn để thực hiện dự án.

– Trường hợp Nhà đầu tư tham gia đấu giá, tại thời điểm tham gia đấu giá nếu đang thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư khác thì phải xác định, giải trình rõ vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình dành cho các dự án khác là bao nhiêu, dành cho dự án này là bao nhiêu tiền và phải đảm bảo điều kiện nêu trên.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác (theo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường; nội dung công bố về tình trạng vi phạm và kết quả xử lý vi phạm trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác).

– Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ với Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá.

– Có phương án đầu tư xây dựng khả thi, hiệu quả; trong đó nhà đầu tư trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài trước khi bán đối với các hạng mục (gồm: 47 căn nhà biệt thự song lập, 15 căn nhà biệt thự đơn lập, 95 căn nhà liền kề).

Thời điểm thẩm định các điều kiện nêu trên được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

 1. 8. Mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá:

– Mức phí tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/01 hồ sơ.

– Tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá: 20% (hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của khu đất đấu giá.

 1. 9. Thành phần hồ sơ, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ

9.1. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

– Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định).

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập, trong đó có ngành nghề, chức năng hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Bản tự giới thiệu kèm theo tài liệu chứng minh về khả năng tài chính, chuyên môn, kỹ thuật của đơn vị.

– Cam kết cho vay vốn để thực hiện dự án của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính.

– Tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tính đến năm trước liền kề hoặc đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá thực hiện dự án thể hiện trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư được kiểm toán độc lập không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.

– Có văn bản cam kết của nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

– Phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

– Danh mục các dự án mà Nhà đầu tư đang đầu tư, ghi rõ tên dự án, tổng mức đầu tư, vốn chủ sở hữu dành cho đầu tư dự án, địa điểm, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện.

9.2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ:

– Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định).

– Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

– Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn thuộc chủ sở hữu không thấp hơn

75,676 tỷ đồng (20% x 378,382 tỷ đồng = 75,676 tỷ đồng). Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá, hiện nay đang thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư khác thì phải xác định, giải trình rõ vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình dành cho các dự án khác là bao nhiêu, dành cho dự án này là bao nhiêu và phải đảm bảo điều kiện không thấp hơn 75,676 tỷ đồng.

– Không nợ đọng tiền sử dụng đất với Ngân sách Nhà nước.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

– Có cam kết cấp tín dụng hoặc thông báo thu xếp vốn cho dự án từ các Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính.

– Có văn bản cam kết của nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế, đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

– Có phương án đầu tư xây dựng khả thi, hiệu quả.

 1. 10. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất:

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế, Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nộp đủ 100% tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế).

 1. 11. Trách nhiệm của Nhà đầu tư trúng đấu giá:

– Nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định tại Điều 26 Luật Nhà ở năm 2014.

– Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch và các văn bản hiện hành khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

– Thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo đúng Quyết định số 1526/QĐ-UBND (cấp lần đầu: ngày 24 tháng 8 năm 2023) của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Quỹ đất dọc kè sông Hồng, khu vực giáp Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái).

– Đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ của phương án đầu tư xây dựng, có phương án đầu tư xây dựng khả thi, hiệu quả, nhà đầu tư trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục đã nêu tại Mục 6 trên đây trước khi đưa sản phẩm vào khai thác.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Đối với công trình Nhà Văn hóa, Nhà đầu tư sẽ bàn giao cho nhà nước để quản lý, khai thác và vận hành theo quy định sau khi đã hoàn thành xây dựng hoàn thiện.

* Lưu ý: Tất cả hồ sơ của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo các điều kiện nêu trên và được đóng quyển thành 10 quyển giống nhau, trong đó có 01 quyển gốc và 09 quyển photo có đóng dấu treo hoặc giáp lai của đơn vị đăng ký tham gia đấu giá.

 1. 12. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 24/01/2024 đến ngày 26/01/2024 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 2. 13. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 24/01/2024 đến 8 giờ 30 phút ngày 30/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).
 3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 24/01/2024 đến 8 giờ 30 phút ngày 30/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).
 4. Thời gian thẩm định điều kiện tham gia đấu giá theo hồ sơ của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là: Dự kiến vào hồi 13 giờ ngày 30/01/2024. Sau khi Hội đồng thẩm định xét hồ sơ tham gia đấu giá xong có kết quả thẩm định, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định cho khách hàng có hồ sơ xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá để nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo quy định.
 5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Vào các ngày 30/01/2024 và đến trước 16 giờ ngày 31/01/2024 khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào 1 trong 2 tài khoản sau của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

– Tài khoản số 37110000145756 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái.

– Tài khoản số 8701201000880 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Yên Bái 2.

Nội dung: [tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư tại thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và nộp 01 bản chính chứng từ nộp tiền đặt trước cho bộ phận bán hồ sơ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái trước 16 giờ ngày 31/01/2024. Khoản tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (theo xác nhận của Ngân hàng thụ hưởng trước ngày công bố giá).

Khách hàng nộp số tiền đặt trước ít nhất bằng 20% tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá. Trường hợp khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chấp nhận khoản tiền đặt trước khách hàng tự nguyện nộp cao hơn 20% tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá (Tiền đặt trước không tính lãi).

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 9 giờ ngày 01/02/2024 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 16 giờ ngày 31/01/2024 (không tính theo dấu bưu chính đối với trường hợp gửi phiếu qua đường bưu chính).
 3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

SĐT 02163.856.699

 

Nơi nhận:

– Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái (q/c);

– Cổng TT ĐTQG về đấu giá tài sản (q/c);

– UBND xã Giới Phiên (niêm yết);

– TT PTQĐ tỉnh Yên Bái (phối hợp);

– Bộ phận bán hồ sơ TTĐG (để niêm yết);

– Niêm yết tại bảng tin TTDVĐGTS tỉnh Yên Bái;

– Lưu: VT, HSNV.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Minh Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *