THÔNG BÁO TẠM DỪNG BÁN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DVĐG TÀI SẢN

––––––––

Số: 126/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Yên Bái, ngày 23 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO TẠM DỪNG BÁN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Sở Tài chính tỉnh Yên Bái và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái về việc đấu giá tài sản là  vật tư, vật liệu thanh lý, tận thu phá dỡ công trình của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngày 21/5/2024 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ban hành Thông báo số 120/TB-TTĐG về đấu giá lô tài sản trên. Do lô tài sản bao gồm nhiều danh mục tài sản, để tạo điều kiện cho khách hàng trong việc xem tài sản đấu giá, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như người trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái tạm dừng bán hồ sơ lô tài sản trên theo Thông báo số 120/TB -TTĐG cho đến khi có Thông báo mới.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

ĐT: 02163.856.699.

 

Nơi nhận:

– Sở Tài chính tỉnh Yên Bái (p/h);

– Đài PTTH tỉnh (để q/c);

-Website, facebook Trung tâm DVĐGTS tỉnh YB;

– Bộ phận bán HS;

– Niêm yết tại bảng tin TTĐG;

– Lưu: VT, HSNV.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Minh Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *